Ünsal Gel ==> JavaScripti çalıştırın
C# Staj takip otomasyonu nasıl yapılır veritabanlı | Ünsal Gel

Selam, Okul için yapmış olduğum kısa süreli daha fazla ayrıntının eklenebileceği bir proje olan Staj Takip Otomasyonu paylaşacağım hem fikir almak için hem okul ödevleriniz için hem dahada geliştirmek için kullanabileceğiniz bir program sadece kodlarını paylaşacağım birde veritabanını projeyi kendiniz oluşturmanız daha faydalı olucaktır, herhangi sorunuz olursa yorum olarak veya unsal.gel@outlook.com e-posta adresime mail atarak bana ulaşabilirsiniz

Loading ekranı

Splash Kodlar

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace WindowsFormsApplication1
{
  public partial class splash : Form
  {
    public splash()
    {
      InitializeComponent();
    }
  

    private void splash_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      pictureBox1.Image = Image.FromFile("splash.png");
    }

    private void timer1_Tick(object sender, EventArgs e)
    {
      bunifuProgressBar1.Value += 1;
      if (bunifuProgressBar1.Value==100)
      {
        Giris frm = new Giris();
        frm.Show();
        this.Hide();
        timer1.Stop();
      }
    }
  }
}

Kullanıcı Giriş Ekranı

Kullanıcı Giriş Ekranı Kodlar 

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using System.Data.SqlClient;
namespace WindowsFormsApplication1
{
  public partial class Giris : Form
  {
    public Giris()
    {
      InitializeComponent();
    }
    SqlConnection baglan = new SqlConnection("Data Source=.\\SQLEXPRESS;Initial Catalog=Staj_Otomasyon;Integrated Security=True");
       
    private void pictureBox3_MouseDown(object sender, MouseEventArgs e)
    {
      txt_sifre.isPassword = false;
    }

    private void pictureBox3_MouseUp(object sender, MouseEventArgs e)
    {
      txt_sifre.isPassword = true;
    }

    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      baglan.Open();
      string sql = "Select * from Uyeler where kullaniciadi=@ad and sifre=@Sifre";
      SqlParameter prm1 = new SqlParameter("ad", txt_kulladi.Text.Trim());
      SqlParameter prm2 = new SqlParameter("Sifre", txt_sifre.Text.Trim());
      SqlCommand komut = new SqlCommand(sql, baglan);
      komut.Parameters.Add(prm1);
      komut.Parameters.Add(prm2);
      DataTable dt = new DataTable();
      SqlDataAdapter sda = new SqlDataAdapter(komut);
      sda.Fill(dt);
      if (checkBox1.Checked)
      {
        Properties.Settings.Default["kullaniciadi"] = txt_kulladi.Text;
        Properties.Settings.Default["Sifre"] = txt_sifre.Text;
        Properties.Settings.Default.Save();
      }
      else
      {
        Properties.Settings.Default.kullaniciadi = null;
        Properties.Settings.Default.Sifre = null;
        Properties.Settings.Default.Save();
      }

      if (dt.Rows.Count > 0)
      {
        Form1 frm = new Form1();
        frm.Show();
        this.Hide();
      }
      else
      {
        MessageBox.Show("Hatalı kullanıcı adı veya şifre girdiniz");
        txt_kulladi.Text="";
        txt_sifre.Text="";
      }
        baglan.Close();
    }

    private void Giris_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      txt_kulladi.Text = Properties.Settings.Default["kullaniciadi"].ToString();
      txt_sifre.Text = Properties.Settings.Default["Sifre"].ToString();
      if (txt_kulladi.Text.Count() > 1)
      {
        checkBox1.Checked = true;
      }
    }

    private void Giris_FormClosing(object sender, FormClosingEventArgs e)
    {
      Application.ExitThread();
    }

    private void panel2_Paint(object sender, PaintEventArgs e)
    {

    }

    private void pct_exit_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      DialogResult secenek = MessageBox.Show("Programı Kapatmak istediğine emin misin?", "Bilgilendirme Mesajı", MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Information);

      if (secenek == DialogResult.Yes)
      {
        Application.Exit();
      }
      else if (secenek == DialogResult.No)
      {

      }
    }
  }
}

Anasayfa ekranı

Anasayfa Kodlar

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using System.Data.SqlClient;

namespace WindowsFormsApplication1
{

  public partial class Form1 : Form
  {
      
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }
    popup frm = new popup();
    SqlConnection baglan = new SqlConnection("Data Source=.\\SQLEXPRESS;Initial Catalog=Staj_Otomasyon;Integrated Security=True");
    private int sure;
    private void ogrenci()
    {
      string sorgu;
      sorgu = "select * from Ogrenci";
      SqlDataAdapter getir = new SqlDataAdapter(sorgu, baglan);
      baglan.Open();
      DataSet goster = new DataSet();
      getir.Fill(goster, "Ogrenci");
      dataGridView1.DataSource = goster.Tables["Ogrenci"];
      getir.Dispose();
      baglan.Close();
      this.CenterToScreen();
    }
    private void isletme()
    {
      string sorgu;
      sorgu = "select * from isletme";
      SqlDataAdapter getir = new SqlDataAdapter(sorgu, baglan);
      baglan.Open();
      DataSet goster = new DataSet();
      getir.Fill(goster, "isletme");
      dataGridView2.DataSource = goster.Tables["isletme"];
      getir.Dispose();
      baglan.Close();
      this.CenterToScreen();

    }
    private void Ogretmen()
    {
      string sorgu;
      sorgu = "select * from Ogretmen";
      SqlDataAdapter getir = new SqlDataAdapter(sorgu, baglan);
      baglan.Open();
      DataSet goster = new DataSet();
      getir.Fill(goster, "Ogretmen");
      dataGridView3.DataSource = goster.Tables["Ogretmen"];
      getir.Dispose();
      baglan.Close();
      this.CenterToScreen();

    }
    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      ogrenci();
      isletme();
      Ogretmen();
      button1.BackColor = Color.DarkOrange;
      frm.Show();
      timer1.Interval = 1000;
      timer1.Start();
    
     
    }

    private void pct_exit_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      DialogResult secenek = MessageBox.Show("Programı Kapatmak istediğine emin misin?", "Bilgilendirme Mesajı", MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Information);

      if (secenek == DialogResult.Yes)
      {
        Application.Exit();
      }
      else if (secenek == DialogResult.No)
      {
        
      }
    
    
    }

    private void pictureBox1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      string sorgu;
      sorgu = "select * from Ogrenci where [ogr_no]='" + txt_ogrenci.Text + "'";
      baglan.Open();
      SqlDataAdapter getir = new SqlDataAdapter(sorgu, baglan);
      DataSet goster = new DataSet();
      getir.Fill(goster, "Ogrenci");
      dataGridView1.DataSource = goster.Tables["Ogrenci"];
      getir.Dispose();
      baglan.Close();
    }

    private void pictureBox3_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      string sorgu;
      sorgu = "select * from Ogretmen where [ogr_no]='" + txt_ogretmen.Text + "'";
      baglan.Open();
      SqlDataAdapter getir = new SqlDataAdapter(sorgu, baglan);
      DataSet goster = new DataSet();
      getir.Fill(goster, "Ogretmen");
      dataGridView3.DataSource = goster.Tables["Ogretmen"];
      getir.Dispose();
      baglan.Close();
    }

    private void pictureBox2_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      string sorgu;
      sorgu = "select * from isletme where [isyeri_no]='" + txt_isyeri.Text + "'";
      baglan.Open();
      SqlDataAdapter getir = new SqlDataAdapter(sorgu, baglan);
      DataSet goster = new DataSet();
      getir.Fill(goster, "isletme");
      dataGridView2.DataSource = goster.Tables["isletme"];
      getir.Dispose();
      baglan.Close();

    }

    private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      OgrenciBilgi frm = new OgrenciBilgi();
      frm.Show();
      this.Hide();
    }

    private void dataGridView3_CellContentClick(object sender, DataGridViewCellEventArgs e)
    {

    }

    private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      isletme frm = new isletme();
      frm.Show();
      this.Hide();
    }

    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
  
    }

    private void button4_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      Ogretmen frm = new Ogretmen();
      frm.Show();
      this.Hide();
    }

    private void button1_MouseHover(object sender, EventArgs e)
    {
      button1.BackColor = Color.DarkOrange;
    }

    private void button1_MouseLeave(object sender, EventArgs e)
    {
      button1.BackColor = Color.Black;
    }

    private void button2_MouseHover(object sender, EventArgs e)
    {
      button2.BackColor = Color.DarkOrange;
    }

    private void button2_MouseLeave(object sender, EventArgs e)
    {
      button2.BackColor = Color.Black;
    }

    private void button3_MouseHover(object sender, EventArgs e)
    {
      button3.BackColor = Color.DarkOrange;
    }

    private void button3_MouseLeave(object sender, EventArgs e)
    {
      button3.BackColor = Color.Black;
    }

    private void button4_MouseHover(object sender, EventArgs e)
    {
      button4.BackColor = Color.DarkOrange;
    }

    private void button4_MouseLeave(object sender, EventArgs e)
    {
      button4.BackColor = Color.Black;
    }

    private void timer1_Tick(object sender, EventArgs e)
    {
      sure++;
      if (sure == 3)
      {
        frm.Close();
      }     
       
    }

    private void Form1_FormClosing(object sender, FormClosingEventArgs e)
    {
      Application.ExitThread();
    }
  }
}

Öğrenci Bilgi Ekranı

Öğrenci Bilgi Kodlar

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using System.Data.SqlClient;
namespace WindowsFormsApplication1
{
  public partial class OgrenciBilgi : Form
  {

    public OgrenciBilgi()
    {
      InitializeComponent();
    }
    SqlConnection baglan = new SqlConnection("Data Source=.\\SQLEXPRESS;Initial Catalog=Staj_Otomasyon;Integrated Security=True");
    private void OgrenciBilgi_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      
      goster();
      button2.BackColor = Color.DarkOrange;
      SqlCommand komut = new SqlCommand();
      komut.CommandText = "SELECT * FROM isletme ";
      komut.Connection = baglan;
      komut.CommandType = CommandType.Text;
      SqlDataReader dr;
      baglan.Open();
      dr = komut.ExecuteReader();
      while (dr.Read())
      {
        comboBox1.Items.Add(dr["isletme_adi"]);
      }
      baglan.Close();
      
      this.CenterToScreen();
    }

    private void goster()
    {
      string sorgu;
      sorgu = "Select * From Ogrenci";
      SqlDataAdapter getir = new SqlDataAdapter(sorgu, baglan);
      baglan.Open();
      DataSet göster = new DataSet();
      getir.Fill(göster, "Ogrenci");
      dataGridView1.DataSource = göster.Tables["Ogrenci"];
      getir.Dispose();
      baglan.Close();
    }
    private void kaydet()
    {
      if (comboBox1.SelectedIndex == 0)
      {
        MessageBox.Show("Lütfen bir kurum seçiniz.!");
      }
      else
      {
        string sorgu = "insert into Ogrenci (ogr_no,ogr_adi,ogr_soyadi,ogr_sinif,ogr_bolum,ogr_dal,ogr_adres,ogr_sehir,ogr_ilce,isletme_no,isletme_adi) values (@ogr_no,@ogr_adi,@ogr_soyadi,@ogr_sinif,@ogr_bolum,@ogr_dal,@ogr_adres,@ogr_sehir,@ogr_ilce,@ogr_isletmeno,@isletme_adi)";
        SqlCommand komut = new SqlCommand(sorgu, baglan);
        baglan.Open();
        komut.Parameters.AddWithValue("@ogr_no", txt_ogrno.Text);
        komut.Parameters.AddWithValue("@ogr_adi", txt_ad.Text);
        komut.Parameters.AddWithValue("@ogr_soyadi", txt_soyad.Text);
        komut.Parameters.AddWithValue("@ogr_sinif", txt_sinif.Text);
        komut.Parameters.AddWithValue("@ogr_bolum", txt_bolum.Text);
        komut.Parameters.AddWithValue("@ogr_dal", txt_dal.Text);
        komut.Parameters.AddWithValue("@ogr_adres", txt_adres.Text);
        komut.Parameters.AddWithValue("@ogr_sehir", txt_sehir.Text);
        komut.Parameters.AddWithValue("@ogr_ilce", txt_ilce.Text);
        komut.Parameters.AddWithValue("@ogr_isletmeno", txt_isletme.Text);
        komut.Parameters.AddWithValue("@isletme_adi", comboBox1.Text);
        komut.ExecuteNonQuery();
        baglan.Close();
        MessageBox.Show("Kayıt işlemi başarılı !");
      }
    }
    private void silme()
    {
      DialogResult dialog;
      dialog = MessageBox.Show("KAYIT SİLİNSİN Mİ?", "SİL", MessageBoxButtons.YesNo);
      if (dialog == DialogResult.Yes)
      {
        string sorgu;
        sorgu = "Delete from Ogrenci where ogr_no='" + dataGridView1.CurrentRow.Cells[0].Value.ToString() + "'";
        baglan.Open();
        SqlCommand komut = new SqlCommand(sorgu, baglan);
        komut.ExecuteNonQuery();
        MessageBox.Show("Kayıt başarıyla silindi ");
        baglan.Close();

      }
    }
    private void guncelle()
    {
      string sql;
      sql = "UPDATE Ogrenci SET [ogr_no]='" + textBox1.Text + "',[ogr_adi]='" + txt_ad.Text + "',[ogr_soyadi]='" + txt_soyad.Text + "',[ogr_sinif]='" + txt_sinif.Text + "',[ogr_bolum]='" + txt_bolum.Text + "',[ogr_dal]='" + txt_dal.Text + "',[ogr_adres]='" + txt_adres.Text + "',[ogr_sehir]='" + txt_sehir.Text + "',[ogr_ilce]='" + txt_ilce.Text+"',[isletme_adi]='"+comboBox1.Text + "' Where [ogr_no]='" + textBox1.Text + "'";
      baglan.Open();
      SqlCommand komut = new SqlCommand(sql, baglan);
      komut.ExecuteNonQuery();
      MessageBox.Show("Güncelleme İşlemi Başarıyla Gerçekleştirilmiştir");
      baglan.Close();
    }
    private void temizle()
    {
      txt_ogrno.Text = "";
      txt_ad.Text = "";
      txt_soyad.Text = "";
      txt_adres.Text = "";
      txt_bolum.Text = "";
      txt_dal.Text = "";
      txt_isletme.Text = "";
      txt_ilce.Text = "";
      txt_sehir.Text = "";
      txt_sinif.Text = "";
      MessageBox.Show("TextBoxlar Temizlendi!");
    }
    private void pictureBox1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      kaydet();
      goster();
    }

    private void pictureBox2_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      silme();
      goster();
    }

    private void pictureBox3_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      guncelle();
      goster();
    }

    private void pictureBox4_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      temizle();
    }

    private void dataGridView1_CellContentClick(object sender, DataGridViewCellEventArgs e)
    {
      int secili = dataGridView1.SelectedCells[0].RowIndex;
      txt_ogrno.Text = dataGridView1.Rows[secili].Cells[0].Value.ToString();
      txt_ad.Text = dataGridView1.Rows[secili].Cells[1].Value.ToString();
      txt_soyad.Text = dataGridView1.Rows[secili].Cells[2].Value.ToString();
      txt_sinif.Text = dataGridView1.Rows[secili].Cells[3].Value.ToString();
      txt_bolum.Text = dataGridView1.Rows[secili].Cells[4].Value.ToString();
      txt_dal.Text = dataGridView1.Rows[secili].Cells[5].Value.ToString();
      txt_adres.Text = dataGridView1.Rows[secili].Cells[6].Value.ToString();
      txt_sehir.Text = dataGridView1.Rows[secili].Cells[7].Value.ToString();
      txt_ilce.Text = dataGridView1.Rows[secili].Cells[8].Value.ToString();
      txt_isletme.Text = dataGridView1.Rows[secili].Cells[9].Value.ToString();
      comboBox1.Text = dataGridView1.Rows[secili].Cells[10].Value.ToString();
    }

    private void pct_exit_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      DialogResult secenek = MessageBox.Show("Programı Kapatmak istediğine emin misin?", "Bilgilendirme Mesajı", MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Information);

      if (secenek == DialogResult.Yes)
      {
        Application.Exit();
      }
      else if (secenek == DialogResult.No)
      {
        
      }
    
    }

    private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      isletme frm=new isletme();
      frm.Show();
      this.Hide();
    }

    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      Form1 frm = new Form1();
      frm.Show();
      this.Hide();
    }

    private void button4_Click(object sender, EventArgs e)
    {

      Ogretmen frm = new Ogretmen();
      frm.Show();
      this.Hide();
    }

    private void button1_MouseHover(object sender, EventArgs e)
    {
      button1.BackColor = Color.DarkOrange;
    }

    private void button1_MouseLeave(object sender, EventArgs e)
    {
      button1.BackColor = Color.Black;
    }

    private void button2_MouseHover(object sender, EventArgs e)
    {
      button2.BackColor = Color.DarkOrange;
    }

    private void button2_MouseLeave(object sender, EventArgs e)
    {
      button2.BackColor = Color.Black;
    }

    private void button3_MouseHover(object sender, EventArgs e)
    {
      button3.BackColor = Color.DarkOrange;
    }

    private void button3_MouseLeave(object sender, EventArgs e)
    {
      button3.BackColor = Color.Black;
    }

    private void button4_MouseHover(object sender, EventArgs e)
    {
      button4.BackColor = Color.DarkOrange;
    }

    private void button4_MouseLeave(object sender, EventArgs e)
    {
      button4.BackColor = Color.Black;
    }

    private void comboBox1_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
    {
      txt_isletme.Text = comboBox1.SelectedIndex.ToString();

    }
  }
}

İşletme Bilgi Ekranı

İşletme Bilgi Kodlar 

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using System.Data.SqlClient;

namespace WindowsFormsApplication1
{
  public partial class isletme : Form
  {
    public isletme()
    {
      InitializeComponent();
    }
    SqlConnection baglan = new SqlConnection("Data Source=.\\SQLEXPRESS;Initial Catalog=Staj_Otomasyon;Integrated Security=True");
    private void kaydet(){
      try
      {
        string sorgu = "insert into isletme(isyeri_no,isyeri_sahip,is_telefon,is_eposta,is_adres,is_il,is_ilce,isletme_adi) values (@isyeri_no,@isyeri_sahip,@is_telefon,@is_eposta,@is_adres,@is_il,@is_ilce,@isletme_adi)";
        SqlCommand komut = new SqlCommand(sorgu, baglan);
        baglan.Open();
        komut.Parameters.AddWithValue("@isyeri_no", txtisyeri_no.Text);
        komut.Parameters.AddWithValue("@isyeri_sahip", txt_sahibad.Text);
        komut.Parameters.AddWithValue("@is_telefon", txt_telefon.Text);
        komut.Parameters.AddWithValue("@is_eposta", txt_Eposta.Text);
        komut.Parameters.AddWithValue("@is_adres", txt_isadres.Text);
        komut.Parameters.AddWithValue("@is_il", txt_isil.Text);
        komut.Parameters.AddWithValue("@is_ilce", txt_ilce.Text);
        komut.Parameters.AddWithValue("@isletme_adi", txt_isletmeadi.Text);
        komut.ExecuteNonQuery();
        baglan.Close();
        MessageBox.Show("Kayıt İşlemi Başarılı !");
        goster();
      }
      catch (SqlException ex)
      {
        if (ex.Number == 2627)
        {
          MessageBox.Show("Girmiş oldugunuz işno zaten kayıtlı!");
        }
      }
    }
    private void sil()
    {
      DialogResult dialog;
      dialog = MessageBox.Show("Kayıt Silinsin mi?", "SİL", MessageBoxButtons.YesNo);
      if (dialog==DialogResult.Yes)
      {
        string sorgu = "delete from isletme where isyeri_no='" + dataGridView1.CurrentRow.Cells[0].Value.ToString() + "'";
        baglan.Open();
        SqlCommand komut = new SqlCommand(sorgu, baglan);
        komut.ExecuteNonQuery();
        MessageBox.Show("Kayıt Başarıyla Silindi");
        baglan.Close();
      }
    }
    private void Guncelle()
    {
      string sql;
      sql = "UPDATE isletme SET [isyeri_no]='" + textBox1.Text + "',[isyeri_sahip]='" + txt_sahibad.Text + "',[is_telefon]='" + txt_telefon.Text + "',[is_eposta]='" + txt_Eposta.Text + "',[is_adres]='" + txt_isadres.Text + "',[is_il]='" + txt_isil.Text + "',[is_ilce]='" + txt_ilce.Text + "',[isletme_adi]='" + txt_isletmeadi.Text + "' Where [isyeri_no]='" + textBox1.Text + "'";
      baglan.Open();
      SqlCommand komut = new SqlCommand(sql, baglan);
      komut.ExecuteNonQuery();
      MessageBox.Show("Güncelleme İşlemi Başarıyla Gerçekleştirilmiştir");
      baglan.Close();
    }
    private void temizle()
    {
      txtisyeri_no.Text = "";
      txt_sahibad.Text = "";
      txt_Eposta.Text = "";
      txt_ilce.Text = "";
      txt_isil.Text = "";
      txt_isadres.Text = "";
      txt_isletmeadi.Text = "";
      txt_telefon.Text = "";
      MessageBox.Show("TextBoxlar temizlendi !");

    }
    private void goster()
    {
      string sorgu;

      sorgu = "Select * From isletme";

      SqlDataAdapter getir = new SqlDataAdapter(sorgu, baglan);
      baglan.Open();
      DataSet göster = new DataSet();
      getir.Fill(göster, "isletme");
      dataGridView1.DataSource = göster.Tables["isletme"];
      getir.Dispose();
      baglan.Close();
    }
    private void pictureBox1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      kaydet();
    

    }

    private void pictureBox2_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      sil();
      goster();
    }

    private void pictureBox3_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      Guncelle();
      goster();
    }

    private void pictureBox4_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      temizle();
    }

    private void isletme_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      goster();
      button3.BackColor = Color.DarkOrange;
    }

    private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      OgrenciBilgi frm = new OgrenciBilgi();
      frm.Show();
      this.Hide();
    }

    private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
    {

    }

    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      Form1 frm = new Form1();
      frm.Show();
      this.Hide();
    }

    private void pct_exit_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      DialogResult secenek = MessageBox.Show("Programı Kapatmak istediğine emin misin?", "Bilgilendirme Mesajı", MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Information);

      if (secenek == DialogResult.Yes)
      {
        Application.Exit();
      }
      else if (secenek == DialogResult.No)
      {

      }
    }

    private void button4_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      Ogretmen frm = new Ogretmen();
      frm.Show();
      this.Hide();
    }

    private void button1_MouseHover(object sender, EventArgs e)
    {
      button1.BackColor = Color.DarkOrange;
    }

    private void button1_MouseLeave(object sender, EventArgs e)
    {
      button1.BackColor = Color.Black;
    }

    private void button2_MouseHover(object sender, EventArgs e)
    {
      button2.BackColor = Color.DarkOrange;
    }

    private void button2_MouseLeave(object sender, EventArgs e)
    {
      button2.BackColor = Color.Black;
    }

    private void button3_MouseHover(object sender, EventArgs e)
    {
      button3.BackColor = Color.DarkOrange;
    }

    private void button3_MouseLeave(object sender, EventArgs e)
    {
      button3.BackColor = Color.Black;
    }

    private void button4_MouseHover(object sender, EventArgs e)
    {
      button4.BackColor = Color.DarkOrange;
    }

    private void button4_MouseLeave(object sender, EventArgs e)
    {
      button4.BackColor = Color.Black;
    }

    private void dataGridView1_CellContentClick(object sender, DataGridViewCellEventArgs e)
    {
      int secili = dataGridView1.SelectedCells[0].RowIndex;
      txtisyeri_no.Text = dataGridView1.Rows[secili].Cells[0].Value.ToString();
      txt_sahibad.Text = dataGridView1.Rows[secili].Cells[1].Value.ToString();
      txt_telefon.Text = dataGridView1.Rows[secili].Cells[2].Value.ToString();
      txt_Eposta.Text = dataGridView1.Rows[secili].Cells[3].Value.ToString();
      txt_isadres.Text = dataGridView1.Rows[secili].Cells[4].Value.ToString();
      txt_isil.Text = dataGridView1.Rows[secili].Cells[5].Value.ToString();
      txt_ilce.Text = dataGridView1.Rows[secili].Cells[6].Value.ToString();
      txt_isletmeadi.Text = dataGridView1.Rows[secili].Cells[7].Value.ToString();

    }
  }
}

Öğretmen Bilgi Ekranı

Öğretmen Bilgi Kodlar

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using System.Data.SqlClient;
namespace WindowsFormsApplication1
{
  public partial class Ogretmen : Form
  {
    public Ogretmen()
    {
      InitializeComponent();
    }
    SqlConnection baglan = new SqlConnection("Data Source=.\\SQLEXPRESS;Initial Catalog=Staj_Otomasyon;Integrated Security=True");
    private void goster()
    {
      string sorgu;
      sorgu = "Select * From Ogretmen";
      SqlDataAdapter getir = new SqlDataAdapter(sorgu, baglan);
      baglan.Open();
      DataSet göster = new DataSet();
      getir.Fill(göster, "Ogretmen");
      dataGridView1.DataSource = göster.Tables["Ogretmen"];
      getir.Dispose();
      baglan.Close();
    }

    
    private void kaydet()
    {
      try
      {
        string sorgu;
        sorgu =
        "insert into Ogretmen (Ogrt_ad,Ogrt_soyad,Ogrt_alan,ogr_no) values (@Ogrt_ad,@Ogrt_soyad,@Ogrt_alan,@ogr_no)";
        SqlCommand komut = new SqlCommand(sorgu, baglan);
        baglan.Open();
        komut.Parameters.AddWithValue("@Ogrt_ad", txt_ogrtad.Text);
        komut.Parameters.AddWithValue("@Ogrt_soyad", txt_Ogrtsoyad.Text);
        komut.Parameters.AddWithValue("@Ogrt_alan", txt_Ogrtalan.Text);
        komut.Parameters.AddWithValue("@ogr_no", comboBox1.Text);
        komut.ExecuteNonQuery();
        baglan.Close();
        MessageBox.Show("Kayıt işlemi başarılı !");

      }
      catch (SqlException ex)
      {
        if (ex.Number == 2627)
        {
          MessageBox.Show("İki defa öğrenci kaydı girme");
        }
      } 
       
    }

    private void sil()
    {
      DialogResult dialog;
      dialog = MessageBox.Show("KAYIT SİLİNSİN Mİ?", "SİL", MessageBoxButtons.YesNo);
      if (dialog == DialogResult.Yes)
      {
        string sorgu;
        sorgu = "Delete from Ogretmen where Ogrt_id='" + dataGridView1.CurrentRow.Cells[0].Value.ToString() + "'";
        baglan.Open();
        SqlCommand komut = new SqlCommand(sorgu, baglan);
        komut.ExecuteNonQuery();
        MessageBox.Show("Kayıt başarıyla silindi ");
        baglan.Close();
      }
    }

    private void guncelle()
    {
      string sql;
      sql = "UPDATE Ogretmen SET [ogr_no]='" + textBox1.Text + "',[Ogrt_ad]='" + txt_ogrtad.Text + "',[Ogrt_soyad]='" + txt_Ogrtsoyad.Text + "',[Ogrt_alan]='" + txt_Ogrtalan.Text + "' Where [ogr_no]='" + textBox1.Text + "'";
      baglan.Open();
      SqlCommand komut = new SqlCommand(sql, baglan);
      komut.ExecuteNonQuery();
      MessageBox.Show("Güncelleme İşlemi Başarıyla Gerçekleştirilmiştir");
      baglan.Close();
    }

    private void temizle()
    {
      txt_ogrtad.Text = "";
      txt_Ogrtalan.Text = "";
      txt_Ogrtsoyad.Text = "";
      comboBox1.Text = "";
    }

    private void pictureBox1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      kaydet();
      goster();
    }

    private void Ogretmen_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      button4.BackColor = Color.DarkOrange;
      goster();
      SqlCommand komut = new SqlCommand();
      komut.CommandText = "SELECT * FROM Ogrenci ";
      komut.Connection = baglan;
      komut.CommandType = CommandType.Text;
      SqlDataReader dr;
      baglan.Open();
      dr = komut.ExecuteReader();
      while (dr.Read())
      {
        comboBox1.Items.Add(dr["ogr_no"]);
      }
      baglan.Close();
      this.CenterToScreen();
    }

    private void pictureBox2_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      sil();
      goster();
    }

    private void pictureBox3_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      guncelle();
      goster();
    }

    private void pictureBox4_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      temizle();

    }

    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      Form1 frm = new Form1();
      frm.Show();
      this.Hide();
    }

    private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      OgrenciBilgi frm = new OgrenciBilgi();
      frm.Show();
      this.Hide();

    }

    private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      isletme frm = new isletme();
      frm.Show();
      this.Hide();
    }

    private void dataGridView1_CellContentClick(object sender, DataGridViewCellEventArgs e)
    {
      int secili = dataGridView1.SelectedCells[0].RowIndex;
      txt_ogrtad.Text = dataGridView1.Rows[secili].Cells[1].Value.ToString();
      txt_Ogrtsoyad.Text = dataGridView1.Rows[secili].Cells[2].Value.ToString();
      txt_Ogrtalan.Text = dataGridView1.Rows[secili].Cells[3].Value.ToString();
      comboBox1.Text = dataGridView1.Rows[secili].Cells[4].Value.ToString();
    }

    private void pct_exit_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      DialogResult secenek = MessageBox.Show("Programı Kapatmak istediğine emin misin?", "Bilgilendirme Mesajı", MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Information);

      if (secenek == DialogResult.Yes)
      {
        Application.Exit();
      }
      else if (secenek == DialogResult.No)
      {

      }
    }

    private void button1_MouseHover(object sender, EventArgs e)
    {
      button1.BackColor = Color.DarkOrange;
    }

    private void button1_MouseClick(object sender, MouseEventArgs e)
    {
      
    }

    private void button1_MouseLeave(object sender, EventArgs e)
    {
      button1.BackColor = Color.Black;
    }

    private void button2_MouseHover(object sender, EventArgs e)
    {
      button2.BackColor = Color.DarkOrange;
    }

    private void button2_MouseLeave(object sender, EventArgs e)
    {
      button2.BackColor = Color.Black;
    }

    private void button3_MouseHover(object sender, EventArgs e)
    {
      button3.BackColor = Color.DarkOrange;
    }

    private void button3_MouseLeave(object sender, EventArgs e)
    {
      button3.BackColor = Color.Black;
    }

 
    private void button4_MouseHover(object sender, EventArgs e)
    {
      button4.BackColor = Color.DarkOrange;
    }

    private void button4_MouseLeave(object sender, EventArgs e)
    {
      button4.BackColor = Color.Black;
    }

    private void button3_Click_1(object sender, EventArgs e)
    {
      isletme frm = new isletme();
      frm.Show();
      this.Hide();
    }

    
   
  }
}

Popup(Sağ alt köşe)

Popup Kodları

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace WindowsFormsApplication1
{
  public partial class popup : Form
  {
    public popup()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void popup_Load(object sender, EventArgs e)
    {

      this.Top = 960;
      this.Left = (Screen.PrimaryScreen.WorkingArea.Size.Width - this.Width);
    }
  }
}

Veritabanı Link: https://yadi.sk/d/xAKfIeunWXqznQ

Resimler Link: http://dosya.co/xtoa82qx85sm/İconlar.rar.html

Bunifu DLL : http://dosya.co/2cayyw4o0t2g/Bunifu_DLL.rar.html  (Textbox görseller butonlar için kullandıgım dll)

3 Yorumlar

Yorum yap

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.